Vedtægter

Vedtægt for Snekkersten Husflid

Vedtægt for Snekkersten Husflid

 

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Snekkersten Husflid med hjemsted i Helsingør kommune.

 

 • 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

 

 • 3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet

 

Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier

 

 • 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner

 

 • 5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi

 

 • 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Valg af formand.
 6. Valg af ørige bestyrelse.
 7. Procedure for valg af deltagerrepræsentant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant eller valg af statsautoriseret revisor.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt

 

 • 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formand og sekretær lige år og kasserer og næstformand ulige år. Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Endvidere deltager foreningens skoleleder og 1 - 2 repræsentanter udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

 

 • 8 Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven.

Skolelederen udarbejder undervisnings og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

 

 • 9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

 • 11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

 • 12 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

 

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

 • 13 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

 

 • 15 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Foras styrelse i kraft den 29 marts 2016. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29 marts 2016

 

Bestyrelsens underskrifter:Snekkersten Husflid
Klostermosevej 41
3070 Snekkersten

Telefon: 40 50 62 22

Mail: snekkersten@husflid.dk

CVR: 15317507

Telefontid: Onsdag 12-13:30


Medlem af Fora